Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Spraw Socjalnych
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Departament Spraw Socjalnych odpowiada za funkcjonowanie systemu zabezpieczenia socjalnego, wojskowego systemu emerytalnego i pomocy rekonwersyjnej oraz kształtowanie systemu zatrudnieniowo-płacowego pracowników.Celem Departamentu jest zabezpieczenie potrzeb resortu w zakresie kształtowania działalności kadrowej wobec pracowników, tworzenie warunków do wypełniania zobowiązań socjalnych względem osób uprawnionych oraz zobowiązań emerytalnych wobec byłych żołnierzy.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
dr Wojciech Drobny

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:
1) organizowanie i monitorowanie funkcjonowania wojskowego systemu emerytalnego i pomocy rekonwersyjnej, w tym:
a) określanie zasad funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych,
b) planowanie budżetowe w zakresie dochodów i wydatków wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i nadzór nad ich realizacją przez właściwych dysponentów środków budżetowych,
c) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach emerytalno-rentowych, praktyk zawodowych żołnierzy i jako organ drugiej instancji w zakresie pomocy rekonwersyjnej,
d) zastępstwo Ministra w postępowaniach przed sądami w sprawach emerytalnych, pomocy rekonwersyjnej żołnierzy;

2) organizowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu zabezpieczenia socjalnego w resorcie, w tym:
a)    planowanie i realizacja polityki socjalnej, w tym:
- administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy,
- ustalanie zasad i organizowanie krajowej oraz zagranicznej działalności wczasowej i wypoczynkowej, realizacja zadań wynikających z zawartej między Ministrem a Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy o świadczenie usług w tym zakresie oraz realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) i dwustronnych umów wojskowych,
- ustalanie zasad i zakresu pomocy w ramach świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy,
b) koordynowanie pomocy poszkodowanym podczas wykonywania zadań służbowych (pracy) oraz członkom rodzin zmarłych w tych okolicznościach,
c) projektowanie rozwiązań systemowych dotyczących uprawnień żołnierzy zawodowych do zakwaterowania;

3) kształtowanie systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz monitorowanie wielkości zatrudnienia i realizacji wydatków na wynagrodzenia, w tym:
a) opracowywanie założeń polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz monitorowanie ich realizacji,
b) nadzorowanie i koordynowanie procesu opisywania oraz wartościowania stanowisk pracy pracowników,
c) nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,
d) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach ze stosunku pracy wynikających z zakresu działania Departamentu;

4) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;

5) monitorowanie i nadzorowanie działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych resortu, w tym:
a) koordynowanie działań na rzecz poprawy warunków pracy i służby,
b) nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),
c) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822) w zakresie:
- prowadzenia postępowań powypadkowych i odszkodowawczych żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową,
- opracowywania projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania odszkodowania w trybie art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;

6) koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), w tym:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra w sprawach przyznania (pozbawienia) statusu weterana oraz weterana poszkodowanego,
b) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach weteranów i weteranów poszkodowanych.Departament Spraw Socjalnych
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 604, faks +48 261 846 651
e-mail: dss@mon.gov.pl


  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus